Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC

QC Hồ sơ

Vụ Chất lượng

Quản lý QC: chịu trách nhiệm về bộ phận sản xuất và hướng dẫn chất lượng và giám sát, yêu cầu chất lượng sản phẩm của khách hàng để chuyển tải cho nhân viên sản xuất, hướng dẫn và thực hiện quản lý chất lượng phù hợp và cải tiến hơn nữa hệ thống chất lượng.


IQC : Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát chất lượng vật liệu nguyên liệu và phụ liệu liên quan, để đảm bảo chất lượng của nó đủ điều kiện.


IPQC : Theo dõi các sản phẩm trong việc sản xuất kiểm soát chất lượng, truyền đạt chất lượng yêu cầu của khách hàng, quản lý và giám sát chất lượng sản xuất.


OQC: Chịu trách nhiệm về kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm của khách hàng, kiểm tra lấy mẫu, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Chứng chỉ

Danh mục phổ biến Tất cả các